Cytat

"Wychowywać trzeba dziecko zupełnie małe; z chwilą pójścia do szkoły musi mieć już głęboko zakorzenione dobre nawyki, czyli obowiązko- wość, rzetelność w wykonywaniu zadań, zrozumienie dla innych, zdolność samokontroli"

autor nieznany

Reklama

Basiowe Gry Planszowe    

Dzieci po przyjściu do przedszkola.

W naszym systemie oświatowym dziecko, które ukończyło trzeci roku życia najczęściej rozpoczyna nowy etap rozwojowy, czyli zaczyna uczęszczać do przedszkola. Okres ten w normalnych warunkach zamyka się wraz 6-7 rokiem życia, kiedy to dziecko przechodzi do szkoły podstawowej. Charakterystycznym dla całego rozwoju dziecka, pomimo jego skokowości, jest ścisłe powiązanie aktualnego etapu rozwoju z wcześniejszym. Każdy bezpośrednio poprzedzający okres według Kozłowskiej jest przygotowaniem do następnego i warunkuje jego jakość i przebieg. A zatem w jaki sposób dziecko będzie reagowało na przedszkole zależy w dużej mierze od tego, jaki poziom rozwoju osiągnęło w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym. Ogół tych cech można nazwać dojrzałością przedszkolną dziecka. Kozłowska stwierdza, że nie wszystkie dzieci osiągają taką zdolność w wieku trzech lat. Różnice przy tym mogą być znaczne pomiędzy poszczególnymi dziećmi.

O sytuacji dziecka w zależności od powodu przyjścia do przedszkola możesz poczytać poniżej:

Dzieci po raz pierwszy w przedszkolu

Dzieci po przyjściu z innej placówki

A. Kozłowska, "Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego", Warszawa, ŻAK, 1980

Text by (©) MarDeb | Design by (©) Renato Maguire, 2006. Valid XHTML, Valid CSS